• +918860372037
  • bachittersingh@yahoo.com

Hotel Shingar Regency - Manali